AShiozawa
Joined on: Oct 30, 2015
Project: 0
   • CHIRIMEN Hello world - ISOKS
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 12 / Memos: 5
    CHIRIMENを使ってLチカする方法
   • CHIRIMEN Push button - ISOKS
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 4 / Memos: 2
    CHIRIMENでプッシュボタンを扱う方法。
   • CHIRIMEN I2C sensor
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 6 / Memos: 4
    CHIRIMENでI2Cセンサを扱う方法。
   • CHIRIMEN Servo
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 5 / Memos: 2
    CHIRIMENでサーボモータを制御する方法。
   • 転倒検知センサー ISOKS
    Created Date: 2015-11-27 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 2 / Memos: 9